سردفتران ودفتریاران مازندران

شماره ..89/201837.....قوه قضائیه......تاریخ:  1389/11/11

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

مدیران کل محترم ثبت اسناد واملاک استانهای سراسر کشور

نظر به اینکه به موجب ماده 10 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسنادرسمی مصوب معاون محترم قوه قضائیه ومقام عالی ریاست معزّز سازمان ( به شماره 89/99289 مورخه 1389/06/15) دفاتر اسنادرسمی مکلف می باشند درپایان هرماه فهرست کلیه فیشهای رایانه ای راپس از مهروامضاء مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم وحداکثر تاپانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم نمایند وبرابرماده 15 دستورالعمل یادشده کلیه بخشنامه ها ودستورالعملهای مغایر مبلغی اعلام گردیده است، لذاضمن تاکید براجرای دقیق مفاد دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از نشئت رویه درارسال آمارها مقرر می دارد دفاتر اسنادرسمی درخصوص ارسال فرم صورتحساب درآمد وفهرست رایانه ای نطابق تاریخهای مقرر درماده 10 مرقوم اقدام نماید. مراتب جهت اطلاع وابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسنادرسمی حوزه تابعه اعلام می گردد. مسئولیت نظارت براجرای صحیح این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها،دفتربازرسی وپاسخگویی به شکایات سازمان وکانون های سردفتران ودفتریاران خواهدبود./ح 

سیدعلی رضا میرشریفی

معاون اموراسناد

منبع : http://www.khorasannotary.ir/news.php?id=973&num=973

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:51  توسط عادلی  |